Bezpečnostní list

Produkty Poppers jsou ošetřujících přípravky na kůži a úpravu erotických kožených oděvů a kožených erotických hraček a doplňků. Tyto produkty nejsou určeny k lidské spotřebě. Obecné použití při ošetření: Vatový tampón, či hadřík ponořte do kapaliny a nasajte malé množství tekutiny. Tímto tampónem můžete snadno očistit všechny kovové či kožené předměty od nečistoty. Předměty vyžadující opakované ošetření ošetřujte opakovaně. Po použití uzavřete lahvičku. Obsah/materiál/obal zlikvidujte podle místních předpisů. Můžete použít na čištění audio hlav, video hlav, kůže, ocely, gumy, v4a. můžete ošetřovat erotické hračky a pomůcky.   Údržbu přístrojů provádíte na vlastní riziko, vždy dodržujte pokyny k čištění výrobce vašeho zařízení. Jakýkoliv jiný způsob užití výrobku je zakázán a zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí s příslušným článkem VOP upravujícím prodej výrobků Poppers. Produkty Poppers jsou legálně volně prodejné osobám starším 18 let.

  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • neslouží k přímé inhalaci!

POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s ošetřujícím přípravkem je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření.

 

 Pozor:

Výrobky obsahující isopropyl nitrit nebo pentyl nitrit mají tyto rizikové faktory:

 

POPPERS mohou mít tyto věty o nebezpečnosti: 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H301 Toxický při požití.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H311 Toxický při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H315 Dráždí kůži.

H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

 

A tyto pokyny pro bezpečné zacházení:

 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly

P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamčené

 

 

V případě Isopropyl nitrite dále:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H301 Toxický při požití.

H311 Toxický při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Resp.

P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P301+P310          PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOCKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338         PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyndejte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

V případě Pentyl nitrite dále:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332        Zdraví škodlivý při požití a vdechování.

Resp.

P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

Za škody vzniklé použitím v rozporu s výše uvedeným i pravidly neneseme odpovědnost.

V žádném případě nevdechujte obsah z láhve!

Při zasažení pokožky způsobuje její podráždění a exém. Při polknutí je třeba okamžitě na místě do několika sekund vyvolat zvracení a zavolat lékařskou pohotovost.


 Dbejte na to, aby se výrobek nedostal do kontaktu s pokožkou prstů - používejte latexové rukavice.

 


Kůže – použitelnost nitrátů jako čističe kůže je třeba vyzkoušet. Čistič lehce naneste na rubovou stranu vašeho oděvu, popřípadě na místo, které není viditelné. Počkejte do úplného zaschnutí skvrny. Na useň netlačte, mohlo by dojít k jejímu poškození.

 

Bezpečnostní listy:

Bezpečnostní listy ke stažení ZDE.

 


 POZOR! Látka je vysoce hořlavá a těkavá. Při práci s výrobkem je přísně zakázáno kouření a manipulace v blízkosti otevřeného ohně. Čistič obsahuje izopropyl nitit, popřípadě pentyl nitrit, což je velmi iritující látka nebezpečná pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte důsledně ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte čističe přísně mimo dosah dětí. Při náhodném požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství mléka nebo vody, je nutný okamžitý převoz do nemocnice, může dojít k ohrožení na životě! Při zasažení očí okamžitě proveďte vypláchnutí proudem vody a v obou případech a navštivte lékaře! Předložte mu balení čističe i se zbývajícím obsahem.

Používáme ověření věku Adulto