Original Black Label Pentyl | 30ml

Legendární black label.

 
Můžeme doručit do:
18.6.2024
Ihned k odeslání (4 ks)
Kód: POP_ORIGPEN30
Značka: RUSH
349 Kč 288 Kč bez DPH
Kategorie: POPPERS
Original Black Label Pentyl
Novinka
  • výrobek obsahuje 30 ml:
  • Pentyl Nitrit - CAS 463-04-7
  • UFI: KR2F-EY6P-GSK6-YHX7
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití  ZDE.

 

Tyto produkty jsou ošetřujících přípravky na kůži a úpravu erotických kožených oděvů a kožených erotických hraček a doplňků. Tyto produkty nejsou určeny k lidské spotřebě. 

 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY ZDE

 

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry.nZdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené.Odstraňte obsah a obal v souladu s platnou místní legislativou.

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto