Original Super Strong | 30ml

Položka byla vyprodána…
Brzy skladem
Kód: POP_ORIGRED30
Značka: RUSH
349 Kč 288 Kč bez DPH
Kategorie: POPPERS
Položka byla vyprodána…
super rush original
Novinka
  • výrobek obsahuje 30 ml: Amyl nitrit – směs izomerů
  • UFI: MG7T-F0Q9-800V-N20T
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití  ZDE.

 

Tyto produkty jsou ošetřujících přípravky na kůži a úpravu erotických kožených oděvů a kožených erotických hraček a doplňků. Tyto produkty nejsou určeny k lidské spotřebě. 

 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY ZDE

 

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Podezření na genetické poškození.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Před použitím si obstarejte speciální instrukce.Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Nevdechujte mlhu/páry.Po manipulaci důkladně omyjte ruce.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.Odstraňte obsah/obal do příslušného likvidačního střediska v souladu s platnou místní legislativou.

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto